Het Neerhof Werk van den Akker-Land van Aalst is een vereniging zonder winstoogmerk. Zij is het resultaat van de fusie van de twee kleinveeverenigingen
'Het Neerhof voor het Land van Aalst' en 'Het Werk van den Akker Merelbeke'.
Deze fusie werd goedgekeurd op de algemene ledenvergadering van 20 februari 2000.
Zij houdt haar jaarlijkse algemene vergadering in de loop van de eerste trimester.
Om de twee jaar wordt tijdens de statutaire vergadering een gedeeltelijke bestuursverkiezing gehouden. De leden kunnen op eenvoudige aanvraag de statuten bekomen via de bestuursleden.

"Het Land van Aalst" werd opgericht op 3 juli 1966. De eerste statuten verschenen in het Belgisch Staatsblad van 2 oktober 1969 onder nummer 5915/69. Waar nodig zijn deze statuten aangepast, en laatst ingevolge voornoemde fusie.
Zij richtte haar eerste kleinveetentoonstelling in van 8 tot 10 september 1967.
De eerste organisaties hadden plaats in de Schoolstraat te Aalst. In 1973 werd verhuisd naar de Keizershallen. De vereniging slaagde er in om op vrij korte tijd een van de grotere tentoonstellingen in te richten dankzij het enthousiasme van gerenommeerde bestuursleden als Willy Coppens, Marcel De Bodt, Maurice Van De Perre, Camiel Van Draege, Johnny Van Impe en andere.
Zij richtten in 1975 de nationale wedstrijden in.
In 1979 wordt voor het eerst een ledenblad uitgegeven en dat werd tot op heden ononderbroken volgehouden.
Begin de jaren tachtig werd uitgeweken naar de Fabrieksstraat te Sint-Lievens-Houtem waar de jaarlijkse tentoonstelling terug tot volle bloei kwam en een maximaal aantal van vijftien honderd dieren telde. Diverse provinciale wedstrijden werden er ingericht mede onder het voorzitterschap van de toenmalige voorzitter Johan De Roo.
In die periode organiseerde de vereniging ook succesvolle jongdierendagen en busreizen naar buitenlandse tentoonstellingen.
Door de afbraak van de oude fabrieksruimten werd uitgeweken naar Merelbeke en met groot succes een fusie aangegaan met de gelijkaardige vereniging van Merelbeke.

"Het Werk van den Akker" werd opgericht in 1938 en had oorspronkelijk tot doel het stimuleren en verbeteren van de teelt van eigen groenten en fruit.
Tijdens de jaarlijkse tentoonstelling van deze producten, nam het aantal kippen, duiven en konijnen steeds meer toe om uiteindelijk een volwaardige kleinveeshow te worden. Deze feitelijke vereniging evolueerde tot een volwaardige kleinveevereniging.
Ook de reisduiven waarmee in de zomer druk ' gespeeld ' wordt, zijn reeds vele jaren aanwezig. Enkele duivenmelkers, meestal van Merelbeke, zorgen steeds voor een stand met een honderdtal dieren.
De jaarlijkse tentoonstelling heeft gedurende de voorbije zestig jaren verschillende locaties gehad, meestal in Merelbeke. Alleen in de jaren tachtig werd, uit noodzaad, uitgeweken naar de gemeenteschool van Schelderode waar slechts een beperkte ruimte kon benut worden. Eind de jaren ‘80 verhuisden we definitief naar de Gemeentehallen aan de Poelstraat, toen bekend als de Selectahallen. De eerste tentoonstelling vond er plaats in vrij primitieve omstandigheden. Ondertussen werd de zaal evenwel totaal gerenoveerd en is nu de ideale tentoonstellingsruimte voor een kleinveeshow geworden.

Het is daar dat de huidige vereniging sinds 1999 met succes één van de mooiste tentoonstellingen van het land organiseert.

Zoals de beide verenigingen voorheen, blijft de nieuwe kleinveevereniging lid van 'De Volkstuinen'.